5 korakov do zanesljive pogodbe o zaposlitvi

Čas branja: 3 min

O pogodbi o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi predstavlja temelj vsakega delovnopravnega razmerja, saj opredeljuje pravice in obveznosti delavca in delodajalca v okviru delovnega razmerja. Da pa bi sklenili veljavno in za vas učinkovito pogodbo o zaposlitvi je potrebno izpolniti 5 temeljnih korakov.

Preverite določila specialne zakonodaje in internih predpisov

Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) je ključni element delovnopravne zakonodaje, vendar pa ne predstavlja edinega pravnega temelja na podlagi katerega lahko (in morate) oblikovati pogodbo o zaposlitvi.

Pri pripravi pogodbe o zaposlitvi je torej potrebno paziti na določila drugih zakonov, ki se v celoti ali le deloma nanašajo na delovna razmerja. Tako je poleg ZDR-1 potrebno upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), ki opredeljuje varnostne razmere in pogoje za opravljanje dela ter Zakon o varovanju osebnih podatkov, ki ureja določene aspekte delovnih razmerij kot je npr. videonadzor v poslovnih prostorih.

Dodatno pa je potrebno upoštevati tudi določila kolektivnih pogodb, ki vas morda zavezujejo kot delodajalca. Evidenco kolektivnih pogodb vodi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Nenazadnje pa pri pripravi pogodbe o zaposlitvi ne pozabite upoštevati lastnih internih predpisov, ki so v veljavi v podjetju. Novi zaposleni bo namreč moral te akte spoznati in skladno z njimi tudi ravnati pri svojem delu.

Preverite obvezne vsebine pogodbe o zaposlitvi

Zakon o delovnih razmerjih določa, katere so obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi; v kolikor pogodba o zaposlitvi teh obveznih sestavin ne vsebuje, to ne vpliva na obstoj in veljavnost pogodbe o zaposlitvi. V izogib nejasnostim in morebitnim sporom, je zato še toliko bolj pomembno, da obvezne sestavine uredite jasno in celovito.

Med obvezne sestavine tako sodijo:

  • podatki o pogodbenih strankah z navedbo njunega prebivališča oz. sedeža,
  • datum nastopa dela,
  • naziv delovnega mesta s kratim opisom dela,
  • čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi
  • določilo ali gre za pogodbo s polnim ali skrajšanim delovnim časom in določitev delovnega časa ter njegove razporeditve,
  • določilo o znesku osnovne plače, plačilnem obdobju, dnevu in načinu izplačevanja plače,
  • določilo o letnem dopustu,
  • določitev dolžine odpovednih rokov,.

Prav tako je obvezna navedba relevantne zakonodaje.

Bodočemu zaposlenemu omogočite pogodbo o zaposlitvi na vpogled

Skladno z delovnopravno zakonodajo ima delavec pravico, da pridobi predlog pogodbe o zaposlitvi vsaj 3 dni pred sklenitvijo. To zaposlenemu omogoči, da si pogodbo v miru prebere, bodočega delodajalca prosi za pojasnila ali pa si izpogaja drugačne pogoje.

Ustrezno opredelite opis delovnega mesta

Opis delovnega mesta je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi, poleg tega pa tudi ključni element delovnopravnega razmerja z vašimi zaposlenimi.  Pomembno je, da v opisu delovnega mesta zajamete vse temeljne naloge in obveznosti zaposlenega, ki jih pričakujete od posameznika na določenem delovnem mestu. Učinkovit, točen in jasen opis delovnega mesta je torej temelj dobre organizacije podjetja.

Presodite ali potrebujete dodatno zaščito

Kadar zaposlujete ključni kader ali iščete zaposlene za delovna mesta, kjer prihaja do stika zaposlenega z vašimi kupci in/ali naročniki, je vredno razmisliti ali potrebujete zaščito v obliki prepovedi konkurence. Delovno pravo pozna konkurenčno prepoved in konkurenčno klavzulo, ki delodajalca varujeta pred prevzemom strank s strani zaposlenega za časa trajanja delovnega razmerja oz. po prenehanju.

Prav tako je smiselna uporaba obveznosti varstva poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov, ki zaposlene zaveže k  določeni stopnji zaupnosti in varovanja.

Nenazadnje pa je, kadar razmere delovnega mesta to dopuščajo, morda potrebno določiti posebne varovalke, ki bodo ščitile avtorske pravice delodajalca, na delih, ki nastanejo v okviru delovnega razmerja.

 

Pogodbe o zaposlitvi predstavljajo temelj ne le delovnih razmerij temveč tudi organizacije vaših delovnih procesov, zato je ključno, da so jasne učinkovite in seveda – skladne z zakonodajo.